赠徐三十(一本作酬刘书记见赠第二首)

作者: 唐代    李山甫
春满南宫白日长,夜来新值锦衣郎。朱排六相助神耸,
玉衬一厅侵骨凉。砌竹拂袍争草色,庭花飘艳妒兰香。
从今不羡乘槎客,曾到三星列宿傍。

chūn mǎn nán gōng bái rì zhǎng ,yè lái xīn zhí jǐn yī láng 。zhū pái liù xiàng zhù shén sǒng , 春满南宫白日长,夜来新值锦衣郎。朱排六相助神耸,
yù chèn yī tīng qīn gǔ liáng 。qì zhú fú páo zhēng cǎo sè ,tíng huā piāo yàn dù lán xiāng 。 玉衬一厅侵骨凉。砌竹拂袍争草色,庭花飘艳妒兰香。
cóng jīn bú xiàn chéng chá kè ,céng dào sān xīng liè xiǔ bàng 。 从今不羡乘槎客,曾到三星列宿傍。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

赠徐三十(一本作酬刘书记见赠第二首)作者: 李山甫